Kritéria přijetí do MŠ

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

Základní ustanovení a postup přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

1. O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka mateřské školy v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, a to dle stanovených kritérií.

2. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podávají zákonní zástupci dětí ředitelce školy na stanoveném tiskopisu v den zápisu. Ředitelka školy přidělí každé žádosti číslo.

3. Termín zápisu pro nadcházející školní rok 2018/2019 je stanoven po dohodě se zřizovatelem na 2. 5. 2018 od 10.00 hodin do 16.00 hodin.

4. Pokud není naplněna kapacita školy, je možné přijmout ke vzdělávání dítě i v průběhu školního roku.

5. Do mateřské školy se k předškolnímu vzdělávání přijímají děti zpravidla od dvou let.

6. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na www stránkách školy a ve veřejné vývěsce školy nejpozději 15. května 2018.

7. Žadatelé, kteří podali žádost o přijetí, a jejichž žádosti nebylo vyhověno, budou o této skutečnosti informováni na webových stránkách školy a na vývěsní tabuli při vstupu do MŠ.

8. Žadatelé, jejichž žádosti bylo vyhověno a jejichž děti budou přijaty ke vzdělávání, se dostaví co nejdříve po zveřejnění výsledků osobně do mateřské školy k převzetí rozhodnutí.

9. O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podání žádosti. Všechny žádosti jsou v den zápisu zapsány pod číslem jednacím a ředitelka rozhoduje o přijetí či nepřijetí dle níže stanovených kritérií.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

1. Dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (viz. § 50 zákona č. 258/2000 sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění).

2. Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky(dosáhnou věku 6 let v období od 1. 9. Do 31. 8. školního roku, pro který jsou přijímány) a děti s odkladem povinné školní docházky.

3. Další skutečnosti, ke kterým je přihlíženo:
Dítě má bydliště na území města Krnova.
Zákonní zástupci dítěte oba pracují.
Věk dítěte – starší dítě má přednost.
Dítě má sourozence, který se již v mateřské škole vzdělává.
Další důležité skutečnosti, které jsou rozhodující pro přijetí dítěte ke vzdělávání.

Bc. Danuta Mokrášová
ředitelka mateřské školy