Šmoulové

Mgr. Lucie
Chutná

 

Bc. Danuta
Mokrášová

Eliška
Jendřejková

 

Kristýna
Lebdušková

Fotografie dětí jsou v souvislosti s nařízením GDPR umístěny v FB stránkách jednotlivých tříd pod hesly.

Logopedická třída

Do logopedické třídy je zařazeno 14 dětí 5-6 letých. Režim dne je zde zcela přizpůsoben potřebám dětí. Individuální logopedická péče probíhá ve dvou časových intervalech a to:

  • mladší děti …….. 7:00 – 8:30
  • starší děti ……... 12:30 – 14:00

Práce s jedním dítětem se pohybuje v časovém rozmezí 10 – 15 minut. Každá ILP má dvě fáze:
1. Gymnastika mluvidel zaměřena na vyvozovanou hlásku, dechová cvičení, nácvik potřeby polykání…
2. Vlastní korekce hlásky, která má svá pravidla a postup ( postavení jazyka, čelisti- pohyb mluvidel- fonace hlásky- použití ve slabikách, slovech, větách - fixace hlásky v běžné řeči)

V řízených činnostech, neboli práci s celou třídou je hlavní důraz kladen na:

  • rytmizaci řeči ( Orffův instrumentář ), procvičování fonematického sluchu
  • rozvoj slovní zásoby
  • správné dýchání, hospodaření s dechem
  • odbourávání ostychu z veřejné mluvní produkce

Jelikož je třída většinou tvořena dětmi, které po prázdninách nastoupí do školy, velkou pozornost věnujeme také:

  • grafomotorickým cvičením ( vycházíme z velké plochy : tabule, karton + štětec, křída, pak postupně zmenšujeme plochu na: list papíru + tužka, pastelka. Zařazujeme prvky z Metody dobrého startu, seznamujeme se s tvary tiskacích písmen.)
  • matematickým představám (základní plošné i prostorové geometrické tvary, určování počtu prvků v celku, doplňování, dokreslování, labyrinty, jednoduché rébusy, seznamování s tvary a hodnotou číslic).

Logopedické pomůcky