Školní vzdělávací program

Vzdělávací obsah a dílčí cíle ŠVP MŠ Jiráskova Krnov, p. o.

"Barevný je tvůj velký svět, pojď si o něm vyprávět."

Vzdělávací obsah ŠVP vychází z pěti vzdělávacích oblastí RVP PV: dítě a jeho tělo, dítě a jeho psychika, dítě a ten druhý, dítě a společnost, dítě a jeho svět.
ŠVP je rozpracován do 4 základních témat – bloků, a mnoha podtémat tak, aby se děti postupně během roku seznámily se všemi oblastmi vzdělání. Jednotlivá témata si učitelky rozpracovávají do svých třídních programů. Dále pak ve třídách pracujeme dle týdenních tematických plánů.

Podzim

 • Vítáme tě ve školce (adaptace na nové prostředí, seznámení s prostředím školky, mám nové kamarády)
 • Koho máme nejraději (rodina)
 • Září, září, na léto jde stáří
 • Plody podzimu na zahrádce i v lese
 • Objevujeme kalendář přírody (roční doby, měsíce, počasí)
 • Stromy jehličnaté a listnaté, keře – jejich plody
 • Věci a předměty kolem nás (barvy, tvary, vlastnosti předmětů)
 • Co děláme celý den (režim dne, časové údaje)

Dílčí vzdělávací cíle
 • Rozvoj jemné a hrubé notoriky
 • Ovládání pohybového aparátu
 • Rozvoj a užívání všech smyslů
 • Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • Rozvoj řečových dovedností
 • Rozvoj komunikativních dovedností
 • Rozvoj paměti a pozornosti
 • Posilování přirozených poznávacích citů
 • Poznávání sebe sama
 • Rozvoj schopnosti vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí
 • Posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem
 • Poznávání pravidel společného soužití
 • Rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte
 • Seznámení s místem a prostředím, ve kterém dítě žije
 • Osvojení si poznatků a dovedností, potřebných k vykonávání jednoduchých činností

Vzdělávací nabídka
 • Lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skok, lezení)
 • Zdravotně zaměřené činnosti
 • Konstruktivní činnosti
 • Sebe-obslužné činnosti
 • Stolování, oblékání
 • Samostatný slovní projev
 • Společné rozhovory
 • Poslech čtených pohádek, příběhů
 • Přednes, zpěv
 • Paměťové hry
 • Smyslové hry
 • Námětové hry a činnosti, tvořivé hry
 • Motivovaná manipulace s předměty
 • Záměrné pozorování předmětu – pojmenování jejich vlastností, charakteristických znaků
 • Spontánní hra
 • Hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání
 • Estetické a tvůrčí aktivity
 • Výlety do okolí
 • Dramatické činnosti
 • Divadelní představení
 • Práce s literárními texty
 • Společná povídání a aktivní naslouchání druhému
 • Adaptace v mateřské škole
 • Komunikační aktivity
 • Pozorování přírodních jevů
 • Cvičení dovedností
 • Seznamování s přírodními materiály
 • Očekávané výstupy
 • Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci
 • Zvládnout správné držení těla
 • Ovládat dechové svalstvo
 • Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
 • Zvládnout sebe-obsluhu a pracovní dovednosti
 • Pojmenovat většinu toho, čím je obklopen
 • Vyjadřovat samostatně nápady, pocity
 • Učit se nová slova, aktivně je používat
 • Užívat všechny smysly
 • Soustředit se na činnosti
 • Naučit se nazpaměť krátké texty
 • Odloučit se od rodičů
 • Respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla
 • Navazovat kontakty s dospělými
 • Uvědomovat si svá práva a povinnosti
 • Respektovat potřeby jiného dítěte
 • Uplatňovat návyky společenského chování
 • Pochopit, že každý má ve společenství svou roli
 • Dodržovat pravidla her a činností
 • Adaptovat se na život ve škole
 • Orientovat se bezpečně v neznámém prostředí
 • Osvojit si poznatky o okolním prostředí
 • Chápat elementární pojmy (dnes, včera, ráno, jaro, léto, podzim, zima)

Zima

 • Čerti v pohádce (dobro X zlo)
 • Zase po roce jsou tady Vánoce (vánoční zvyky, vůně Vánoc) – školní projekt
 • Lidské tělo a smysly
 • Moje zdraví
 • Jak vypadá zima
 • Jak se oblékáme (pokusy se sněhem)
 • Na sněhu, na ledu
 • U krmelce, u krmítka
 • Masopust
 • Co už umíme (procvičování barev, tvarů, počítání – více, méně, stejně, rozklad slov na slabiky, poznávání hlásek)

Dílčí vzdělávací cíle
 • Uvědomění si vlastního těla
 • Osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví
 • Osvojení si důležitých dovedností k podpoře zdraví
 • Rozvoj fyzické a psychické zdatnosti
 • Rozvoj pohybových dovedností
 • Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • Vytváření zdravých životních návyků a postojů
 • Rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení, verbální i neverbální
 • Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností
 • Rozvoj kultivovaného projevu
 • Posilování přirozených poznávacích citů
 • Rozvoj tvořivosti
 • Rozvoj komunikačních dovedností
 • Vyjadřování pocitů, dojmů, prožitků
 • Rozvoj estetického vnímání, cítění a prožívání
 • Rozvoj schopnosti sebeovládání
 • Rozvoj a kultivace mravního chování
 • Rozvoj schopností a dovedností, důležitých pro navazování vztahů dítěte k druhým osobám
 • Rozvoj schopnosti přizpůsobovat se přirozenému vývoji a běžným měnám
 • Vytváření pro-sociálních prostorů
 • Rozvoj kulturně-estetických dovedností
 • Rozvoj schopnosti žít ve společenství lidí
 • Rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

Vzdělávací nabídka
 • Lokomoční a nelokomoční pohybové činnosti
 • Jednoduché pracovní činnosti
 • Hudební činnosti
 • Činnosti zaměřené k poznávání lidského těla
 • Činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí
 • Relaxační činnosti
 • Sezónní činnosti
 • Samostatný projev na dané téma
 • Přednes, zpěv
 • Experimenty
 • Hry a činnosti zaměřené na cvičení paměti
 • Grafické napodobování tvarů
 • Vyřizování vzkazu
 • Konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, …)
 • Volné hry a experimenty s materiálem, předměty
 • Hry podporující tvořivost, představivost
 • Řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých variant
 • Činnosti zaměřené k chápání pojmů
 • Cvičení organizačních dovedností
 • Estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, literární, hudební, pohybové, …)
 • Činnosti, umožňující samostatné vystoupení
 • Tvůrčí činnosti – hudební, dramatické, literární
 • Příprava a realizace společenských oslav
 • Společenské hry
 • Běžné verbální i neverbální aktivity dítěte s ostatními
 • Námětové hry
 • Návštěva základní školy
 • Práce s literárními texty, obrázkovým materiálem
 • Využívání encyklopedií
 • Vyprávění a poslech pohádek

Očekávané výstupy
 • Zacházet s tělocvičným nářadím
 • Koordinovat lokomoci, sladit pohyb s rytmem a hudbou
 • Zacházet s výtvarným materiálem
 • Zvládat jemnou motoriku
 • Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony
 • Pojmenovat části těla, znát jejich funkce
 • Rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí
 • Porozumět slyšenému
 • Formulovat otázky, odpovídat
 • Naučit se nazpaměť krátké texty
 • Poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • Postupovat a učit se podle pokynů
 • Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
 • Vyjádřit souhlas i nesouhlas
 • Uvědomit si příjemné i nepříjemné zážitky
 • Navazovat a udržovat dětská přátelství
 • Dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla
 • Zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti
 • Chovat se přiměřeně a bezpečně
 • Spolupracovat s ostatními
 • Mít povědomí o kulturním prostředí, všímat si změn v nejbližším okolí

Jaro

 • Jak jsme zimu přečkali
 • Poznáváme zvířata
 • Velikonoce – lidové velikonoční zvyky – školní projekt
 • Maminky mají svátek – jak jim pomáháme
 • Povolání
 • Život ve městě a na vesnicích

Dílčí vzdělávací cíle
 • Osvojení si věku přiměřených dovedností
 • Rozvoj řečových schopností
 • Rozvoj zájmu i o další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)
 • Rozvoj tvořivosti
 • Rozvoj schopnosti vyjádřit pocity, city plně prožívat
 • Rozvoj estetického vnímání
 • Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností
 • Vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách
 • Vytváření povědomí o kulturním prostředí
 • Vytváření povědomí o přírodním prostředí
 • Osvojení poznatků, chránících před nebezpečnými vlivy prostředí
 • Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

Vzdělávací nabídka
 • Vyrovnávací cvičení
 • Relaxační cvičení
 • Smyslové a psychomotorické hry
 • Činnosti směřující k prevenci úrazů, nezdravých návyků
 • Sluchové hry, hry se slovy
 • Prohlížení knížek
 • Vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo vidělo
 • Přímé pozorování přírodních jevů v okolí dítěte
 • Hry a praktické úkony, procvičující orientaci v prostoru
 • Pohybové hry
 • Činnosti zaměřené k chápání pojmů a osvojování poznatků
 • Námětové hry
 • Výlety do okolí
 • Činnosti přiměřené schopnostem dítěte
 • Činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije
 • Tradiční zvyky
 • Pracovní a pěstitelské činnosti
 • Poslech básní, příběhů
 • Hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti, k ochotě rozdělit se, pomoci, …
 • Kognitivní činnosti
 • Hry na rozšíření sociálních polí
 • Poznávání ekosystému (les, louka, rybník)

Očekávané výstupy
 • Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru
 • Zacházet s drobnými předměty
 • Zvládnout jednoduché pracovní postupy
 • Mít povědomí o ochraně zdraví
 • Naslouchat druhým, vyčkat až druhý dokončí myšlenku
 • Chápat slovní vtip a humor
 • Sluchově rozlišovat začáteční a koncové hlásky ve slovech
 • Poznat jednoduchá homonyma, antonyma, synonyma
 • Poznat napsané své jméno
 • Vnímat, že je důležité poznávat nové věci
 • Chápat základní číselné a matematické pojmy
 • Zaujímat vlastní názory, postoje a vyjadřovat je
 • Být citlivý ve vztahu k přírodě, věcem, k živým bytostem
 • Zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, …)
 • Spolupracovat s ostatními
 • Bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, …
 • Domluvit se na společném řešení
 • Chovat se zdvořile, respektovat předem daná pravidla
 • Zacházet šetrně s pomůckami, hračkami, …
 • Vyjadřovat své představy pomocí výtvarných technik
 • Pozorovat změny v přírodě
 • Zapojovat vlastní fantazii
 • Uvědomovat si nebezpečí
 • Naučit se krátké texty nazpaměť

Léto

 • Jedeme na výlet, dopravní prostředky a bezpečnost na cestě
 • Naše země
 • Vesmír kolem nás
 • Sport a hry pro děti
 • Mořští živočichové
 • Loučíme se spolu
 • Těšíme se na prázdniny

Dílčí vzdělávací cíle
 • Zdokonalovat dovednosti v oblasti hrubé a jemné motoriky
 • Rozvoj fyzické a psychické zdatnosti
 • Rozvoj vyjadřování
 • Vytváření základů pro práci s informacemi
 • Získání schopností záměrně řídit svoje chování
 • Posilování prosociálních postojů
 • Osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije
 • Seznamování se světem kultury a umění
 • Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, planetou Zemí

Vzdělávací nabídka
 • Hudební a pohybové hry a činnosti
 • Zdravotně zaměřené činnosti
 • Slovní hádanky
 • Společné rozhovory
 • Recitace, dramatizace, zpěv
 • Samostatný řečový projev na dané téma
 • Přímé pozorování jevů v okolí dítěte
 • Časové pojmy, logické posloupnosti dějů
 • Konkrétní operace s materiálem
 • Smyslové hry
 • Seznamování s matematickými pojmy a jejich symbolikou
 • Hry a činnosti zaměřené ke cvičení paměti
 • Dramatické činnosti
 • Cvičení organizačních dovedností
 • Cvičení v sebekontrole a sebeovládání
 • Aktivity, podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi
 • Výtvarné činnosti
 • Společenské hry
 • Praktická manipulace s předměty
 • Pozorování životních podmínek
 • Získávání poznatků o živé a neživé přírodě

Očekávané výstupy
 • Zachovávat správné držení těla
 • Zvládnout základní pohybové dovednosti
 • Ovládat koordinaci oka a ruky
 • Zvládnout sebeobsluhu
 • Správně vyslovovat, ovládat dech
 • Domluvit se slovy, gesty
 • Sledovat a vyprávět příběh, pohádku
 • Popsat skutečnost (podle obrázku)
 • Chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, za, pod…)
 • Orientovat se v prostoru
 • Řešit problémy, úkoly
 • Zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, nářadím, výtvarným materiálem
 • Projevovat zájem o knížky
 • Vyjadřovat svou představivost v tvořivých činnostech
 • Zachytit své prožitky
 • Spolupracovat s ostatními
 • Chovat se obezřetně při styku s cizími lidmi
 • Hrát na jednoduché hudební nástroje
 • Mít povědomí o životním prostředí