Personální podporou a vzděláváním pedagogů
ke zkvalitnění výuky

Aktivita školy v mimoškolním období - projekty

• spolupráce s REINTEGROU, 1x za 14 dní návštěva romských dětí i s rodiči v MŠ, účast na našich školkových akcích /Podzimníček/, diagnostická činnost ve speciální logopedické třídě

• Spolupráce s městskou knihovnou – besedy k projektům

• Spolupráce se spolkem včelařů – každoroční společné akce v prostorách školky – Kde se vzal medík

• Šablony – vzdělávání pedagogů, projekt personální podpora, společné akce s jinými mateřskými školami

• Spolupráce s V. ZŠ, vzájemná vystoupení dětí, návštěvy sborečku na akcích školky

• MAP – zapojena ředitelka a zástupkyně, uplatňování poznatků ze seminářů u ostatních pedagogů

• Spolupráce s Domovem důchodců – Celé Česko čte dětem – vystoupení dětí na Dnech Seniorů, na Mikulášské besídce, na setkávání klubu seniorů

• Spolupráce s městem Krnov – vystoupení dětí na akcích na náměstí, vystoupení na vítání občánků, příprava velikonočního koše

• Spolupráce školky s uměleckou školou – výtvarné soutěže, zvládání nových výtvarných technik, podíl na výchovných koncertech

• Spolupráce s Menzou České republiky – dny plné her – 1x pořádány i s rodiči dětí, vědomostní soutěže, Klub nadaných dětí Bertíci

• Spolupráce s Atletikou človíček, Florbal, Bruslení, Fotbal, Plavání, Lyžařská školička

• Spolupráce s Českou obcí sokolskou – projekt Den nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky – fyzická zdatnost dětí se zaznamenává do speciálních sešitů, vybavených obrázky a nálepkami – finále celého roku tvoří školní olympiáda

• Spolupráce s Mateřskou školou v Malé Morávce – společná příprava organizace pobytu předškoláků na Školičce v přírodě – společné aktivity dětí z obou školek, poznávání našich přírodních krás, závěrem získávání průkazu Malý ekolog

• Projekt Čtyři roční období – ekologické aktivity – víkendové výlety s rodiči do okolí Krnova, Sovičky – ekologická aktivita na školce, spolupráce s p. Bodešínským

Zdravá školka

Projektový týden o zdraví si naplno užily děti i paní učitelky ve všech třídách. Povídali jsme si o tom, jak zdravě jíst, jak si čistit zoubky a jak předcházet úrazům. Jak už u nás bývá zvykem, k realizaci projektu jsme si přizvali odborníky, kteří se zároveň stali i jeho milými sponzory. S osvětou v zubní hygieně nám pomohla firma ELMEX, která obdarovala každého malého kamaráda kvalitním zubním kartáčkem a drobnými upomínkovými předměty. Svou pomocí přispěla i Česká pojišťovna.Ta pro děti uspořádala výtvarnou soutěž na téma Co se nám může stát, když nebudeme opatrní. Všechny děti si za krásné obrázky odnesly sladkosti a nejnápaditější dílka byla odměněna dárky.

Další foto

MŠMT – logopedická intervence

Projekt – logopedická prevence a intervence v mateřských školách Dvoufázově – DVPP + dovybavení logopedickými pomůckami

MŠMT – Čtyři roční období

Projekt – polytechnická výchova v MŠ – vzdělávání pro konkurenceschopnost, garanti ESF, EU

Menza pro školky – NTC Learning

Projekt – rozvoj rozumových schopností dětí v předškolním věku – klub nadaných dětí 3 moduly vzdělávání Obdrželi jsme titul: Školka spolupracující s MENZOU

NTC systém učení – Mensa pro školky

BERTÍCI – odpolední aktivita dětí s rodiči

Jde o podporu a stimulaci neuronových synapsí, spolupráci obou mozkových hemisfér, motorická cvičení, jež eliminují problémy související s dyslektickými obtížemi. Způsob, jak lze identifikovat nadané děti a nabídnout jim odpovídající stimulaci v předškolním věku. Projekt, jenž přichází prostřednictvím Mensy Srbsko a využívá poznatků z oblasti neuropsychologie. V Čechách jej podporuje Mensa ČR.

V systému se klade důraz na podporu motorických dovedností, cvičení rovnováhy, provádí se pravidelné otáčení kolem vlastní osy, jež podporuje proudění v oblasti lymfatického systému, podporuje se spolupráce levé a pravé mozkové hemisféry, aktivizace mozkových center v oblasti asociativního myšlení, pracuje se s hádankami, podporuje se tvořivé myšlení a využívá se práce s hudbou. Její přínos je však v systematičnosti, vědomém a pravidelném provádění činností, které vede k aktivizaci odpovídajících mozkový center. Základní myšlenkou pak je, že provádění činností málo a často a hlavně pravidelně a vědomě posouvá děti kupředu. Výsledky se brzy dostaví, ale je nutné vědět, že důležitost některých činností spočívá v tom, že jsou přípravou pro další fáze, které ve vývoji nastanou v dalším stupni vzdělávání.

Účinnost se zvyšuje zapojením rodičů do celého procesu, přenášením informací o práci s dětmi v MŠ.

Cíle a obsah předškolního vzdělávání směřují k tomu,aby děti, které opouštějí MŠ, byly osobnosti pokud možno jedinečné vzhledem ke svému věku a k individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé, sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se na svět kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat, jedinci na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotní nejen přijímat, ale také dávat, schopní se dále rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat, a aktivně čelit problémům, které život přináší.